Jump to the main content block

Examination Room

包括腦波室和肌電圖室

 

 檢查設備

 •  數位化網路系統『腦波儀』: 4台
     

 •  數位式『肌電圖檢查儀』,含『神經傳導檢查儀』: 2台
   

 •  數位化『血管超音波檢查』:顱內、顱外: 1台
     

 •  多功能『誘發電位儀』:可從事體感覺、視覺、聽覺誘發電位檢查: 2台
   

 •  磁場運動誘發電位儀: 1台
     

 •  感覺閥值定量檢查分析儀: 1台
     

 •  眩暈測定分析儀: 1台
     

 •  神經行為評估,智力測驗(CASI ,MMSE)

 

 技術人員

 

                               

 

      黃瓊慧          姜淑芬           楊紋卡          紀佩君

 

                  

 

      林佳蓉           陳佩香            蔡秀惠           黃如瑛